tracker

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «VECTOR BRANDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140220401000, που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδ. Θέτιδος και Παπανδρέου αρ. 12 (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), από τον οποίο θα αναδειχθούν συνολικά, κατόπιν κληρώσεων ως αυτές περιγράφεται κατωτέρω, εκατόν είκοσι εννέα (129) νικητές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας [https://floridaroadtrip.wd40.gr/] ή μέσω της σελίδας που τηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook [https://www.facebook.com/OriginalWD40Greece/] ή μέσω της σελίδας που τηρεί η Διοργανώτρια στο Instagram [https://www.instagram.com/wd40greece/], όπως εξηγείται παρακάτω.

(2) ΔΩΡΑ

Τα συνολικά δώρα (εφεξής τα «Δώρα») που θα λάβουν οι νικητές του Διαγωνισμού είναι:

 1. Ένα (1) επταήμερο ταξίδι για δύο (2) άτομα στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συνολικήςαξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€)
 2. Δεκαέξι (16)σακίδια τύπου backpack, συνολικής αξίας οκτακοσίων είκοσι ευρώ (820€)
 • Δεκαέξι (16) σετπροϊόντων της εταιρείας Armor All, συνολικής αξίας πεντακοσίων εξήντα ευρώ (560€)
 1. Δεκαέξι (16) σετπροϊόντων των εταιρειών STP και WD-40, συνολικής αξίας πεντακοσίων εξήντα ευρώ (560€)
 2. Δεκαέξι (16) σετπροϊόντων των εταιρειών HPX και WD-40, συνολικής αξίας τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480€)
 3. Δεκαέξι (16) σετπροϊόντων της εταιρείας Fiskars, συνολικής αξίας τετρακοσίων ευρώ (400€)
 • Δεκαέξι (16) καπέλα τύπου baseballτης εταιρείας Herock, συνολικής αξίας τετρακοσίων δέκα ευρώ (410€)
 • Δεκαέξι (16) κασετίνες βαλιτσάκια ασφαλείας της εταιρείαςMaster Lock, συνολικής αξίας εξακοσίων δέκα ευρώ (610€)
 1. Δεκαέξι (16) σετ χταπόδια 2 άκρων σε διάφορα μεγέθη της εταιρείαςMaster Lock, συνολικής αξίας τριακοσίων δεκαπέντε ευρώ (610€)

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

Διευκρινίζεται  ότι το υπό στο υπό στοιχεία (i) Δώρο, ήτοι το επταήμερο ταξίδι για δύο (2) άτομα στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€), θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα που θα επιλέξει ο τυχερός νικητής εντός της χρονικής περιόδου από παραλαβής του Δώρου έως 30.06.2020 και περιλαμβάνει: (α) αεροπορικά εισιτήρια, αναγνωρισμένων διεθνώς, αεροπορικών εταιρειών, για τον τυχερό νικητή και τον συνοδό του μετ’ επιστροφής, αναλόγως της διαθεσιμότητας κατά τις επιλεγείσες ημερομηνίες, (β) φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμου, (γ) μεταφορές από το αεροδρόμιο του Μαϊάμι στο ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο προς το αεροδρόμιο του Μαϊάμι, (δ) επτά (7) διανυκτερεύεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων, εντός της πόλης του Μαϊάμι, σε ξενοδοχείο που θα επιλεγεί από τη Διοργανώτρια, αναλόγως της διαθεσιμότητας που θα υφίσταται κατά τις ημερομηνίες που θα διενεργηθεί το ταξίδι που αποτελεί το Δώρο του Διαγωνισμού καθώς και μία (1) επίσκεψη στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy. Σημειώνεται ότι στο Δώρο δεν περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης και διαμονής εντός της Φλόριντα, τυχόν πρόσθετη αποσκευή που θα φέρει ο τυχερός νικητής και / ή ο συνοδός του. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο τυχερός νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα ή να ζητήσει το ταξίδι που αποτελεί το Δώρο του Διαγωνισμού να λάβει χώρα μετά τις 30.06.2020. Τα στοιχεία του προσώπου που ο τυχερός νικητής θα γνωστοποιήσει ότι θα τον συνοδεύσει στο ταξίδι δεν μπορούν να αλλάξουν από τη στιγμή που θα έχουν εκδοθεί τα αεροπορικά εισιτήρια για τη διενέργεια του ταξιδιού.

(3) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο)  έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοικοι Ελλάδας. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο)  έτος της ηλικίας τους μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου.

(4) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β’) βαθμό.

(5) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2020 και η κλήρωση για το υπό στοιχεία (i) του όρου (2), ήτοι το επταήμερο ταξίδι για δύο (2) άτομα στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€), θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2020.

H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα παράτασης του Διαγωνισμού έως δύο (2) μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής.

Οι κληρώσεις για τα Δώρα υπό στοιχεία (ii) έως (ix) του όρου (2), θα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, όπως παρακάτω ορίζεται, καθόλη την χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, από τις οποίες θα αναδειχθούν σταδιακά οι εκατόν είκοσι οκτώ (128) νικητές.

(6) ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μέρος στον Διαγωνισμό:

(α) Αγοράζοντας ένα προϊόν ΣΠΡΕΙ WD-40 με την ειδική συσκευασία με την ένδειξη «FLORIDA», 200ml ή 450 ml και σκανάροντας τον QR Code, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται πίσω από την φιάλη ή

(β) Καταχωρώντας τα προσωπικά του στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο και mail) στην ιστοσελίδα floridaroadtrip.wd40.gr.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Ο Διαγωνισμός υποστηρίζεται από την εταιρείαGleam, δια της ειδικής εφαρμογής «plug-in».
 • Κάθε ενδιαφερόμενος, εφόσον επιθυμεί, δύναται να διεκδικήσει επιπλέον συμμετοχές με τους ακόλουθους τρόπους:
 • ΚάνονταςLike στην σελίδα WD-40 Greece στο Facebook (1 συμμετοχή)
 • ΚάνονταςFollow στην σελίδα WD-40 Greece στο Instagram (1 συμμετοχή)
 • Απατώντας σε ερώτηση που αναγράφεται στηνιστοσελίδα floridaroadtrip.wdgr (1 συμμετοχή)
 • Ανεβάζοντας φωτογραφία στοFacebook με το προϊόν ΣΠΡΕΙ WD-40, με την ειδική συσκευασία με την ένδειξη «FLORIDA», 200ml ή 450 ml (3 συμμετοχές)
 • Πατώντας το κουμπί με την ένδειξη «Daily Bonus Point»στην ιστοσελίδα floridaroadtrip.wdgr, κάθε είκοσι τέσσερις (24) ώρες (1 συμμετοχή ανά πάτημα κουμπιού).

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναδημοσιεύει τις φωτογραφίες στην σελίδα της στα κοινωνικά δίκτυα, τις ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω.

(7) ΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

(α) Η κλήρωση για το Δώρο, υπό στοιχεία (i) του όρου (2), ήτοι το επταήμερο ταξίδι για δύο (2) άτομα στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€), θα διεξαχθεί όταν παραπάνω ορίζεται, στα γραφεία της Διοργανώτριας, στην Γλυφάδα Αττικής, οδ. Θέτιδος και Παπανδρέου αρ. 12, με ηλεκτρονικά μέσα, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Νικολοπούλου ή νόμιμου αναπληρωτή της. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τυχερός νικητής και δύο (2) επιλαχόντες, οι οποίοι θα λάβουν το Δώρο εφόσον διαπιστωθεί ότι συμμετέχουν έγκυρα στον Διαγωνισμό. Η διαφάνεια του Διαγωνισμού διασφαλίζεται από την παρουσία του ως άνω Συμβολαιογράφου ή νόμιμου αναπληρωτή της. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει νικητή, εάν υποψιαστεί χρήση αθέμιτων μέσων στη συμμετοχή του.

(β) Οι κληρώσεις για τα Δώρα υπό στοιχεία (ii) έως (ix) του όρου (2), θα γίνονται στα γραφεία της Διοργανώτριας, κάθε Παρασκευή και μέχρι εξαντλήσεως των ανωτέρω Δώρων, καθόλη την διάρκεια του Διαγωνισμού, με ηλεκτρονικά μέσα, από τις οποίες θα αναδειχθούν σταδιακά οι εκατόν είκοσι οκτώ (128) νικητές, οι οποίοι, αφού διαπιστωθεί ότι συμμετέχουν έγκυρα στον Διαγωνισμό, θα κερδίσουν τα Δώρα, ως αυτά αναφέρονται παραπάνω. Επιπλέον θα αναδειχθούν πέντε (5) αναπληρωματικοί νικητές, οι οποίοι θα επιλεχθούν επίσης κατά την σειρά κλήρωσής τους και εφόσον διαπιστωθεί ότι συμμετέχουν έγκυρα στον Διαγωνισμό.

Διευκρινίζεται ότι κάθε συμμετέχων που έχει δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό, είτε έχει αναδειχθεί νικητής κάποιου Δώρου που αναφέρονται στον όρο (2) των παρόντων, υπό στοιχεία (ii) έως (ix) είτε όχι, διατηρεί το δικαίωμά του συμμετοχής στην κλήρωση για το επταήμερο ταξίδι για δύο (2) άτομα στη Φλόριντα, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€).

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα floridaroadtrip.wd40.gr και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

Τα ονόματα όλων των νικητών θα ανακοινώνονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε κλήρωσης μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης που τηρεί η Διοργανώτρια εταιρεία.

(8) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ

Οι νικητές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms στο κινητό τηλέφωνο ή με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει, για την παραλαβή του Δώρου, από τα γραφεία της Διοργανώτριας, στην Γλυφάδα Αττικής, οδ. Θέτιδος και Παπανδρέου αρ. 12. Με την αποστολή από τη Διοργανώτρια του ανωτέρω μηνύματος, τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο νικητής έλαβε γνώση.

Ο νικητής θα πρέπει, εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή του ανωτέρω μηνύματος, να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια στο τηλ. 2109600750-780 ή με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vectorbrands.gr και να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του. Αν δεν επικοινωνήσει, τότε το Δώρο ακυρώνεται για τον νικητή αυτόν και επιλέγεται, κατά την σειρά κλήρωσής του, αναπληρωτής νικητής προς τον οποίο θα ακολουθηθεί η ίδια κατά τα ανωτέρω διαδικασία.

H Διοργανώτρια oυδεμία ευθύνη φέρει για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των Δώρων και δη, όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση στα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως τα έχουν δηλώσει.

Απαραίτητη για την παράδοση του δώρου είναι η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου του λήπτη του δώρου. Ημέρες παραλαβής του Δώρου ορίζονται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και ώρες από 10:00 έως και 14:00.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του Δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει.

(9) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα ενταχθούν σε βάση δεδομένων, η οποία θα τηρείται από την Διοργανώτρια που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδ. Θέτιδος και Παπανδρέου αρ. 12, τηλ.2109600750, mail info@vectorbrands.gr . Τα στοιχεία θα επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν κατ’ εντολή του ή σε συμφωνία μαζί του, για σκοπούς δημοσιότητας. Όποιος ενδιαφέρεται να ζητήσει την ενημέρωση ή διαγραφή των στοιχείων του απευθύνεται στην ανωτέρω διεύθυνση. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα μεταβιβαστούν, πουληθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους. H Διοργανώτρια ενδέχεται να αποστείλει ενημερωτικά/διαφημιστικά e-mails στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει ο συμμετέχων.

(10) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου, ηλεκτρονικού τύπου και των κοινωνικών δικτύων. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και τις κληρώσεις των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον Διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο νικητής υποχρεούται εφ’ όσον του ζητηθεί από την άνω εταιρεία να δηλώσει την νίκη του στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook ή/και σε οποιαδήποτε κοινωνικό δίκτυο και να προωθήσει φωτογραφικό υλικό με τα δώρα που κέρδισε.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η Διοργανώτρια βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και τη νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της Διοργανώτριας. Διαφορετικά η Διοργανώτρια, κατά την ελεύθερη κρίση της, δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, παρά την τυπική πλήρωση των υπολοίπων προϋποθέσεων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή: (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, και (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας floridaroadtrip.wd40.gr/ τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.

(11) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.
Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, παρέχεται στην κατάσταση, την οποία αυτό έχει και βρίσκεται. Η ευθύνη της Διοργανώτριας λήγει με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού με τον οποίο επιλέγονται οι νικητές. Δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη η Διοργανώτρια για τυχόν ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων των δώρων.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Ειδικότερα, εν σχέση με το Δώρο, υπό στοιχεία (i) του όρου (2) («Ένα (1) επταήμερο ταξίδι για δύο (2) άτομα στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€)») διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή του τυχερού νικητή και του συνοδού του στο ταξίδι και στην εν γένει υλοποίηση του εν λόγω Δώρου ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής της Διοργανώτριας από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ενδέχεται να προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του τυχερού νικητή και του συνοδού του σε οποιαδήποτε ενέργεια περιλαμβάνεται στο Δώρο. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί στον τυχερό νικητή και τον συνοδό του άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό και από την αξιοποίηση του Δώρου, οι οποίοι φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Δώρου. Ο τυχερός νικητής και ο συνοδός του είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν με δική τους επιμέλεια και με δικές τους δαπάνες σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών ή άλλων εγγράφων (διαβατήριο, ESTA κοκ) αλλά και για τη θεώρηση εισόδου (visa), εφόσον απαιτείται, για τις ανάγκες αξιοποίησης του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο τυχερός νικητής και ο συνοδός του δεν εξασφαλίσουν εγκαίρως και εγκύρως τα απαραίτητα έγγραφα και διαδικασίες που θα επιτρέψουν τη διενέργεια του ταξιδιού στη χώρα προορισμού. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν επιτραπεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή η διενέργεια του ταξιδιού ή ακυρωθούν οι αεροπορικές πτήσεις για τη διενέργεια του ταξιδιού που αποτελεί το Δώρο του Διαγωνισμού  ή η είσοδος στη χώρα προορισμού και ο τυχερός νικητής ουδεμία αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα διατηρεί έναντι της Διοργανώτριας.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

Τα αποτελέσματα των κληρώσεων δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του Δώρου η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του Δώρου που θα έχει αποδοθεί.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του Δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού και των κληρώσεων , να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το Διαγωνισμό αυτό.

Η Διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

(12) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ –  ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και για την επίλυση κάθε σχετικής με τον Διαγωνισμό, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του Διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον Διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.